Melpomene

TheFirstGodessWhoWantedToBeACafettiera!!

::DeadCantDance:: ژانویه 1, 2012

Filed under: Uncategorized — Melpomene. @ 12:11 ق.ظ.

دغدغه ها گاهی اوقات هستند. زیادند. ناگهان میبینید توی ههم گوریده به مغزِ شما حمله برده اند و دارند پاره تان میکنند گاهی اوقات دیگر هم هست که نیستند. یا حداقل دارند پاره نمیکنند.

آن روزها روزهایِ بدیست چون شما از قبل معتاد دغدغه ها شده اید. درد میکشید از بی دغدغه گی.

احساس میکنید ازدورن خالی شدید و دارید میپکید. میخاهید از زیر سنگ هم که شده دغدغه گیر بیاورید.

الان این روز های من است.

دربه در دمبال یه لول دغدغه